PRESS

title

56th International Art Exhibition | Chinese Pavilion

Curator: Beijing Contemporary Art Foundation
Duration: 9 May > 22 November 2015
Installation/Mixed Media

2400*1200*500cm

Artist: Liu Jiakun
Team: Liu Su, Liu Ying, Wang Kailing, Wen Feng, and Yang Lei
Volunteer: He Shuo, Wang Mian, Chen Sanzi, and Luo Chenmin